Spor Kulüpleri İşlemleri

SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER : 06.03.2023

1- KEP ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU...

7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanununa göre tüm spor kulüpleri KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) adresi almak zorundadır. KEP adresi alınması için kulüp başkanları veya başkanvekillerinin spor bilgi sistemi üzerinden spor kulüpleri bilgi formu alarak herhangi bir PTT şubesinden talep etmeleri yeterli olacaktır.  Aşağıda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuyla ilgili üst yazıları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin yazısı bilgi olarak sunulmuştur.

Bakanlık KEP yazısı

KEP adresi üst yazısı

PTT KEP oluru

 

2- ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ…

Sadece Asıl Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden istenen Adli Sicil Kaydı belgesi, ilgili spor kulübünün hem ASIL hem de YEDEK üyelerinin tamamından istenecektir. Daha önce sadece asıl yönetim ve denetim kurulu üyelerinin Adli Sicil Kayıt Belgelerini teslim eden spor kulüpleri, yedek üyelerin de Adli Sicil Kayıt Belgelerini teslim edeceklerdir. Tescil işlemi yapılan Spor Bilgi Sistemi bu işlem yapılmadan tescil kaydını yapmamaktadır.

3- YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİ.. 

Dernek statüsünden Spor Kulübü statüsüne geçecek Spor Kulüpleri, Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili kişi ya da kişileri bildirmek zorundadır. Bu Bildirim için;
a) Yazışma ve Tebligat Almaya yetkilendirilmiş kişi ya da kişilerin ; Ad/Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No, İletişim numarası, Adres Bilgilerini,
b) Yönetim Kurulu Karar fotokopisini,
c) Spor Kulübünün Başkanı ya da Vekili tarafından imzalanmış Dilekçe ile birlikte İl Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.

4- SPOR KULÜBÜ DEFTER TASDİKLERİ…

Spor Kulüplerinin, Defter tasdikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

  İl Müdürlüğü Tarafından Tasdik Edilecek Defterler                                   Noter tarafından tasdik edilecek defterler
 1-  Karar Defteri  1-  Envanter defteri
 2-  Üye Kayıt Defteri  2-  Yevmiye defteri
 3-  Evrak Kayıt Defteri  3-  Defter-i Kebir (Büyük Defter)
 4-  Demirbaş Defteri  4-  İşletme Hesabı Defteri (Yıllık Gelirleri 500 bin TL altında olan kulüplerin kullandığı)
5-   Borç Alacak defteri  

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımız uhdesine geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur.
 
İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
 
Not:
1- Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.
2- Yeni kurulacak spor kulüpleri, spor anonim şirketleri, ayrıca spor kulübü derneği statüsünden spor kulübü statüsüne geçiş yapacak kulüplerin tescil işlemleri il müdürlüğümüz sicil lisans ve spor kulüpleri biriminde yapılmaya başlanmıştır.   

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ;

1- Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dilekçe.

2- Kuruluş için en az 7 kişi olacak.

3- Ek-1 Kuruluş Bildirimi dolacak (2 adet asıl)

4- Tüzük Oluşturulacak. (Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak) (2 adet asıl)

5- Kurucu üye bilgileri. (Ek-5) (6 ay içerisinde yapılması gereken genel kurul ardından doldurulacak)

6- Spor Kulübü zorunlu organları(Yönetim ve Denetim Kurulu) arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği. ( zorunlu organlarda tüzel kişilik yok ise dikkate alınmayacak)

7- Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.( Kulüp kamu kurum ve kuruluşu ya da eğitim kurumuna bağlı değilse dikkate alınmayacak)

8- Yönetim ve Denetim Kurullarında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.(Yönetim ve Denetim Kurulunda yabancı uyruklu kişi ya da kişiler yok ise dikkate alınmayacak)

9- Geçici Yönetim Kurulunda Bulunan kişilerden sabıka kaydı. (e-devletten) https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

10Geçici Yönetim Kurulunda Bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi. (E devletten) https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

11- Taahhütname (Kurucu üyeler aynı lig ve aynı branşta  başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) 

12- Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)  veya murataltun@gsb.gov.tr adresine e-mail konusu kulüp adı belirtilerek gönderilecek. 

13- Kulübün on rakamlı UAVT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu) alınması. (adres beyanı)

14- Spor Kulübü Üye Değişiklik Bildirimi (Kuruluş tescilinden sonra ilk genel kurula kadar üye değişikliği gerektiğinde kullanılacak form)

15-Yazışma ve Tebligat Almaya yetkili kişi ya da kişilerin bildirilmesi.
     Yönetim kurulu kararı( Karar Fotokopisi) 
     Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili Kişi yada Kişiler ( Adı/Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik No, İletişim Numarası ve Adres Bilgileri)

16- PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak.( Vergi numarası verildikten sonra)

17- NOT: Mavi işaretli olan belgeler İl Müdürlüğü web sayfasından matbu olarak indirilebilir.

SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇECEKLER;

1-  Dilekçe 

2- Genel Kurul Divan Tutanağı (Spor Bilgi sistemi üzerinden spor kulüpleri henüz elektronik ortamda paylaşamadığından elden verilecektir) Hazirun Listesi (genel kurula katılan tüm üyeler tarafından ıslak imzalı)

3- Genel Kurul Sonuç Bildirimi
   Ek-2 Genel Kurul Sonuç Bildirimi (En az Yönetim Kurulu 5 Asil- 5 Yedek Denetim Kurulu  Asil – 3 Yedek üye olacak) (2 Adet)

4- 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu kapsamında tüzük değiştirilecek tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak (yasaklı kelimeler olmayacak, dernek ve gençlik ifadeleri çıkartılacak) (Örnek tüzük internet sitemizde mevcut) (2 Adet Aslı)

5- Genel kurul yapılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı fotokopisi (Gündeme; tüzük ve isim değişikliği yazılacak) 

6- Spor Kulübü zorunlu organları(Yönetim ve Denetim Kurulu) arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği. ( zorunlu organlarda tüzel kişilik yok ise dikkate alınmayacak) 

7- Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.( Kulüp kamu kurum ve kuruluşu ya da eğitim kurumuna bağlı değilse dikkate alınmayacak)

8- Yönetim ve Denetim Kurullarında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.(Yönetim ve Denetim Kurulunda yabancı uyruklu kişi ya da kişiler yok ise dikkate alınmayacak)

9- Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı. Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan ASİL ve YEDEK üyelerin tamamından sabıka kaydı. https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

10- Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan ASİL ve YEDEK üyelerin tamamından son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi  (e-devlet spor bilgi sistemi)  https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

11- Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz)  ( Yönetim ve Denetim Kurulu Hem Asıl Hemde Yedek Üyeleri) Yönetim ve Denetim Kurulunun hem asil hem yedek üyeleri tarafından ıslak imza ile imzalanacaktır. İlgili belgenin tek sayfa olması gerektiğinden ön yüzündeki altı imza dışındaki imzalar ad soyad da yazılarak belgenin arka yüzüne atılacaktır.

12- Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)  veya murataltun@gsb.gov.tr adresine e-mail konusu kulüp adı belirtilerek gönderilecek.

13- Spor kulübün on rakamlı UAVT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu) alınması.

14-Yazışma ve Tebligat Almaya yetkili kişi ya da kişilerin bildirilmesi.
    Yönetim kurulu kararı( Karar Fotokopisi) 
    Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili Kişi ya da Kişiler ( Adı/Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik No, İletişim Numarası ve Adres Bilgileri)  

15- Spor Kulübü Üye Değişiklik Bildirimi

16- PTT’den Kep (kayıtlı elektronik posta) adresi alınacak. (İsim değişikliği yapıldıktan sonra)

NOT: Mavi işaretli olan belgeler İl Müdürlüğü web sayfasından matbu olarak indirilebilir.

ASKERİ SPOR KULÜBÜ TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİ  

1- Askeri Spor Kulübü Tescil Başvuru Dilekçesi

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ;

1. 6102 sayılı Kanuna göre kurulan tüzel kişilik kazanan anonim şirketleri, İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
2. Dilekçe
3. Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış Ek-3’te yer alan tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:
    Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi
a) Yönetim Kurulu Kararı
b) Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme
c) Anonim Şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir    belge.
d) Anonim Şirketi kamu kurum ve kuruşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum ve              kuruluşun vereceği izin yazısı.
e) Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.
f) İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.
g) Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)  veya murataltun@gsb.gov.tr adresine e-mail konusu kulüp adı belirtilerek gönderilecek.
h) Spor kulübün on rakamlı UAVT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
i)  Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri.
j)  Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı
k) https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi
l) Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.(E Devletten) https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi
m) Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz)

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BASTIRILACAK BELGELER

Bünyesinde Ticari İşletme, İştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

2023 YILI GİDERİ 1680.000 TL VEYA GELİRİ 2.400.000 TL ALTINDA OLAN SPOR KULÜPLERİNİN TUTACAKLARI DEFTERLER

1- Üye Kayıt Defteri
2- Evrak Kayıt Defteri
3- Demirbaş Defteri
4- Karar Defteri
5- Borç-Alacak Defteri

2023 YILI GİDERİ 1.680.000 TL VEYA 2.400.000 TL ÜZERİNDE OLAN SPOR KULÜPLERİNİN TUTACAKLARI DEFTERLER 

1- Üye Kayıt Defteri
2- Evrak Kayıt Defteri
3- Karar Defteri
4- Yevmiye-Büyük-Envanter D.

5- İşletme Hesap Defteri

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler;

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Belgeler
1- Spor Kulübü Borç Alacak Defteri (Ek-1)
2- Gider Makbuzu (Ek-4)
3- Ayni Yardım Teslim Belgesi (Ek-5/A)
4- Ayni Yardım Teslim Belgesi (Birden Fazla Kişiye Yapılan Ayni Yardımlar) (Ek-5/B)
5- Ayni Bağış Alındı Belgesi (Ek-6)
6- Spor Kulübü Gelirleri Alındı Belgesi (Ek-8) 
7- Kaşe ve Lisans için Spor Kulübü Mührü.
(Spor kulübü için basılan belgelere ait bilgi, Matbaa tarafından 15 gün içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilecektir)

ÖNEMLİ BİLGİ:
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile tüzük il müdürlüğü tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir.

Spor Kulüplerinin tescilinden sonra en geç 6 ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. İlk genel kurulda en az 16 üye olması gerekmekte ve sonucun 30 gün içerinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Spor Kulübünün tescili iptal edilmesi gerekmektedir.

Branş İlavesi için İstenilen Belgeler;

1- Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı Örneği
3- Antrenör Sözleşmesi
4- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
5- Taahhütname
6- Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi
7- Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesi
8- Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.
9- Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor anonim şirketi tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

1- Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
2- Nakdi Yardım  Taahhütname  
3- Kulüp Alındı Belgesi
4- Ayni Bağış Alındı Belgesi
5- Yetki Belgesi

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

SPOR KULÜPLERİ FESİH (KAPAMA) İŞLEMLERİ

Fesih işlemi yapacak spor kulüpleri aşağıdaki işlemeleri yaparak, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri birimine resmi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Kulüp fesih belgeleri

1- Genel kurul sonuç bildirimi

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3- Hazirun Listesi

4- Tasfiye Tutanağı

5- Teslim-Tesellüm Belgesi

6- Üst yazı

SİCİL LİSANS VE SPOR KULÜPLERİ BİRİMİ İLETİŞİM (0362) 876 14 41

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220426-8.htm

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220708-17.htm

SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39641&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN USUL VE  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-2.htm

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220907-1.htm

SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221110-2.htm

Spor Kulüplerinin Borçlanma Sınırlandırmalarından Muafiyetleri


      İl Müdürlüğü Tarafından Tasdik Edilecek Defterler                                   Noter tarafından tasdik edilecek defterler
 1-  Karar Defteri  1-  Envanter defteri
 2-  Üye Kayıt Defteri  2-  Yevmiye defteri
 3-  Evrak Kayıt Defteri  3-  Defter-i Kebir (Büyük Defter)
 4-  Demirbaş Defteri    
 5-

İşletme Hesabı Defteri (Yıllık Gelirleri 500 bin TL altında olan kulüplerin kullandığı)

   
 6- Borç Alacak defteri    
      İl Müdürlüğü Tarafından Tasdik Edilecek Defterler                                   Noter tarafından tasdik edilecek defterler
 1-  Karar Defteri  1-  Envanter defteri
 2-  Üye Kayıt Defteri  2-  Yevmiye defteri
 3-  Evrak Kayıt Defteri  3-  Defter-i Kebir (Büyük Defter)
 4-  Demirbaş Defteri    
 5-

İşletme Hesabı Defteri (Yıllık Gelirleri 500 bin TL altında olan kulüplerin kullandığı)

   
 6- Borç Alacak defteri