SPOR KULÜPLERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

22.05.2024

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Vergisel yükümlülükleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş yazısı istemiş ve ilgili Bakanlığın görüş yazısı aşağıdaki dosyada sizlerle paylaşılmıştır.

Görüş yazısı

Hazine ve Maliye Bakanlığının yukarıdaki dosyada bildirilen görüş yazısında özetle şöyle denilmektedir ;

7405 sayılı ‘’Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Kanunu’ nun 19. Maddesi, Spor Kulüplerinin Gelir ve Gider kalemlerini hüküm altına almıştır.

Aynı Kanunun ‘’Uygulanacak Hükümler’’ başlıklı 25. Maddesinde ;

’Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpleri hakkında 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun; spor anonim şirketleri hakkında ise 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.’’ denilmektedir. Her ne kadar, Spor kulüpleri Dernek statüsünden Spor Kulübü statüsüne geçerek bir tüzel kişilik kazanmış olsa da, ‘’Vergi Uygulamaları’’ bakımından, Dernek olarak kabul edilmeye devam etmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinin (j) bendinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerinin kurumlar vergisinden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

Tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan spor kulüplerinin yürüttüğü faaliyetlerin, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde devamlı surette ve bir bedel mukabilinde gerçekleştirilen ticari, sınai ve zirai faaliyetlerden oluşması halinde; bu faaliyetler dolayısıyla spor kulüpleri bünyesinde oluşacak iktisadi işletme nezdinde, spor kulüplerinin tüzel kişiliğinden ayrı olarak, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

Spor kulüplerinin yürütmüş olduğu faaliyetler dolayısıyla bünyelerinde bir iktisadi işletme oluşması halinde, bu iktisadi işletmelerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve/veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olmaları ve sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları şartıyla, kurumlar vergisinden muaf olacakları tabiidir.

denilmektedir.